سوالات متداول

حداقل و حداکثر مبلغ واریز و برداشت روزانه چقدر است ؟

حداقل مبلغ واریزی ۲۰،۰۰۰ تومان ، حداقل مبلغ قابل برداشت روزانه ۱۰۰،۰۰۰ تومان و حداکثر ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان است .